mail  
   

Aktualności

 

 

 

 

W innowacyjnej nauce i gospodarce

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji od chwili swego powstania przed ponad trzydziestu laty specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych, które to zagadnienia stanowią podstawę strategii rozwoju Unii Europejskiej, w tym również Polski, zapisanej w dokumencie programowym „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". Ukierunkowanie na priorytetową w Europie i w kraju problematykę badawczą umożliwiło podejmowanie i rozwiązywanie w Instytucie zagadnień poznawczych i aplikacyjnych nowatorskich naukowo oraz wyjątkowo efektywnych ekonomicznie i społecznie.

Ważny element aktywności naukowej Instytutu stanowią badania systemowe obejmujące m.in. mechanizmy i struktury transformacji wiedzy, rozwój kapitału intelektualnego dla działalności innowacyjnej, zarządzanie innowacjami, marketing innowacji oraz prognozowanie kierunków rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem metody foresightu technologicznego. O znaczącej pozycji w badaniach naukowych aplikacji zaawansowanych rozwiązań technicznych do gospodarki oraz skuteczności organizacyjnej świadczy powierzenie Instytutowi realizacji w roli koordynatora wielkich programów badawczych, w tym finansowanego w ramach europejskich funduszy strukturalnych Programu Strategicznego „Innowacyjne Systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki" realizowanego w latach 2010–2014.

W celu wzmocnienia współpracy sektora nauki i biznesu Instytut zainicjował powstanie modelowej platformy technologicznej, prezentującej wyniki badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Instytucie i współpracujących jednostkach naukowo-badawczych oraz przemysłowych (www.platforma.itee.radom.pl). Obecnie z platformą współpracuje kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim przedstawiciele sektora MSP.


 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe