mail  
   

Aktualności

Radom dnia 15.10.2021r

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż maszyn i urządzeń

 

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji  w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prasy hydraulicznej typ P6332B będącej na wyposażeniu Instytutu w Centrum Prototypowania w Radomiu ul. Pułaskiego 6/10. Przetarg na sprzedaż maszyny ma formę publicznego przetargu ustnego [ licytacji ].

 

 1. Maszyny przeznaczone do sprzedaży:

 

Lp

Nazwa/typ

Rok prod.

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość postąpienia

Wadium

1

Prasa hydrauliczna typ P6332B

1989

8000

200

800

 

Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których w momencie zakupu zostanie doliczony podatek VAT.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w odpowiedniej wysokości. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 71 1240 5703 1111 0000 4900 0081, PEKAO S.A. w terminie do dnia 3.11.2021r, lub w kasie w Radomiu ul. Pułaskiego 6/10 w terminie do dnia 4.11.2021r do godziny 1130. Jako tytuł wpłaty należy wpisać przetarg 4.11.2021r.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 4.11.2021r o godzinie 1200 w Radomiu ul Pułaskiego 6/10.
 3. Przed otwarciem przetargu uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych upoważnienie do reprezentowania firmy w tym przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia maszyny. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od nabycia maszyny i nie wpłacenia ceny nabycia w wyznaczonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.
 5. Nabywca maszyny jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Zakupioną prasę należy odebrać w całości na własny koszt i swoim staraniem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych prac związanych z demontażem, załadunkiem i transportem nabytych maszyn ponosi nabywca.
 8. Sprzedający oznajmia, że maszyny są wolne od wad prawnych, są używane, nie posiadają gwarancji oraz sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne ukryte.
 9. Przeznaczone do sprzedaży maszyny można oglądać w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz -Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, ul. Pułaskiego 6/10, w   800 -1500 .
 10. Dyrektor Instytutu zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny. W tym przypadku wpłacone wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi.

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe