Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe
w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu

  Dyrektor
Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu

na podstawie § 10 Statutu Instytutu
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Przemysłowych

 Kandydaci na stanowisko naukowe adiunkta powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska lub równorzędnego uzyskanego za granicą;
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie analizy śladowej wody i gazów z użyciem technik chromatograficznych;
 • posiadanie minimum siedmiu recenzowanych publikacji naukowych w dziedzinie, której dotyczy konkurs;
 • w okresie ostatnich dwóch latach prowadzenie aktywnej działalności naukowej, w tym realizacja i kierowanie projektami badawczymi oraz posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie zagadnień inżynierii środowiska, udokumentowanego całokształtem dorobku naukowego;
 • predyspozycje do pracy naukowej potwierdzone dotychczasowym dorobkiem opisanym w krótkim autoreferacie (max. 2 str.);
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego, uznawanego za język międzynarodowy;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przeprowadzenie prezentacji własnych osiągnięć naukowych na seminarium instytutowym w ITeE-PIB;

Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w Dziale Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, ul. K.Pułaskiego 6/10, pok. B.208, w terminie do dnia 19 marca 2019 roku.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na stanowisko pracownika naukowego w ITeE-PIB
  (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 ogłoszenia);
 2. Oświadczenie o niekaralności
  (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 ogłoszenia);
 3. Kopia dyplomu doktora;
 4. Certyfikaty, zaświadczenia, opinie.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 20 marca 2019 roku roku.

Dyrektor ITeE-PIB w Radomiu

 

 


 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


  

akredytowana iob logo