Aktualności

Radom, 12 lutego 2018 roku

Dyrektor

Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
w Radomiu

na podstawie § 10 Statutu Instytutu ogłasza konkurs na:

 

 Stanowisko asystenta w Zakładzie Biotechnologii Przemysłowych

 Kandydaci na stanowisko naukowe asystenta powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra biotechnologii;
 • w okresie ostatnich dwóch lat prowadzenie aktywnej działalności naukowej oraz posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie biotechnologii, biologii, analizy chemicznej, w szczególności z zastosowaniem nowoczesnych technik instrumentalnych, nanotechnologii i biologicznego oddziaływania nanocząstek, technik filtracyjnych, aktywacji powierzchni materiałów polimerowych oraz modyfikacji jej właściwości;
 • posiadanie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku naukowym i biznesowym;
 • posiadanie predyspozycji do pracy naukowej potwierdzonych dotychczasowym dorobkiem opisanym w krótkim autoreferacie (max. 2 str.), oraz doświadczenie w kierowaniu projektami B+R;
 • posiadanie minimum pięciu recenzowanych publikacji naukowych, w tym publikacji w czasopismach z listy A MNiSzW w dyscyplinie, której dotyczy konkurs lub w dyscyplinie pokrewnej (pod warunkiem posiadania adekwatnego doświadczenia zawodowego);
 • posiadanie biegłej znajomości przynajmniej jednego języka obcego, uznawanego za język międzynarodowy, w tym angielskiego, udokumentowanego co najmniej certyfikatem FCE (C1);
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przeprowadzenie prezentacji własnych osiągnięć naukowych na seminarium instytutowym w ITeE-PIB.

  

 

Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w Dziale Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu,
ul. K.Pułaskiego 6/10, pok. B.208, w terminie 

do dnia 15 marca 2018 roku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na stanowisko pracownika naukowego w ITeE – PIB (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 ogłoszenia)
 2. Oświadczenie o niekaralności (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 ogłoszenia)
 3.  Kopia dyplomu magistra;
 4. Certyfikaty, zaświadczenia, opinie

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 marca 2018 roku.

 

Dyrektor ITeE-PIB w Radomiu

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01

312 nowe

  

akredytowana iob logo

 

  

sci2biz