mail  
   

Aktualności

Radom, dn 6.10.2021

  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Centrum Inżynierii Powierzchni

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy:
umowa o pracę
Wymiar etatu:
pełny etat

 

Opis stanowiska:

 • Kierowanie Centrum Inżynierii Powierzchni (CIP).
 • Kierowanie i/lub nadzorowanie prac Grupy Badawczej Powłok Funkcjonalnych w ramach CIP.
 • Kierowanie i/lub nadzorowanie prac Laboratorium Przemysłowych Technologii Plazmowych
 • Pozyskiwanie i udział w projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, także jako kierownik.
 • Prowadzenie dokumentacji formalnej i finansowej prac realizowanych w CIP.
 • Planowanie i nadzór nad rozwojem kwalifikacji zawodowych podległych pracowników.
 • Aktywny własny rozwój naukowy oraz wspomaganie rozwoju naukowego podległych pracowników CIP
 • Wzbogacanie dorobku badawczego CIP.
 • Wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym pozyskiwanie klientów na rezultaty realizowanych prac badawczych i technologicznych.
 • Nawiązanie kontaktów i podejmowanie współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie problematyki realizowanych prac badawczych i wdrożeniowych.
 • Aktywny udział w otoczeniu naukowym (współpraca naukowa, recenzowanie prac naukowych, udział w zespołach eksperckich kształtujących rozwój środowiska naukowego w obszarze inżynierii powierzchni).
 • Upowszechnianie osiągnięć nauki (publikacje naukowe, konferencje, seminaria).
 • Akceptowanie faktur pod względem merytorycznym – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym - dotyczących zadań realizowanych w CIP.
 • Delegowanie podległych pracowników na wyjazdy służbowe.
 • Wnioskowanie w zakresie przyjmowania, zwalniania, nagradzania i karania podległych pracowników.
 • Opieka naukowa nad młodą kadrą.
 • Informacje o działalności Ł-ITEE w obszarze inżynierii powierzchni zamieszczone są pod adresem: https://www.itee.radom.pl/index.php/inz-powierzchni oraz http://www.en.itee.radom.pl/index.php/surface-engineering

Wymagania:

 • Min 10. letni staż badawczy oraz potwierdzone dorobkiem naukowym i wdrożeniowym kwalifikacje w obszarze problematyki inżynierii powierzchni, w tym:
  • autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach z listy JCR.
  • autorstwo/współautorstwo publikacji książkowych.
  • udział w międzynarodowych kongresach, konferencjach i sympozjach związany z wygłoszeniem referatu.
  • udział w zagranicznych stażach naukowych.
  • recenzowanie artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
  • udział w projektach międzynarodowych.
  • kierowanie projektami badawczymi, pozyskanymi na drodze konkursowej.
  • kierowanie zespołami badawczymi (min. 5 lat).
  • doświadczenie w działaniach organizacyjnych dotyczących tworzenia i rozwoju zespołów naukowo-badawczych i wdrożeniowych, działających w obszarze inżynierii powierzchni.
  • wiedza i doświadczenie w zakresie planowania i realizacji badań naukowych.
  • wiedza i doświadczenie w zakresie organizacji pracy wielozadaniowej.
  • znajomość problematyki plazmowych metod inżynierii powierzchni, w tym: rozwiązań technologicznych, oprzyrządowania technologicznego oraz metod badania właściwości cienkich powłok.
  • wiedza w zakresie wykorzystania systemów jakości w problematyce inżynierii powierzchni,
  • autorstwo/współautorstwo patentów lub zgłoszeń patentowych.
  • doświadczenie w działalności wdrożeniowej.
 • Co najmniej stopień doktora uzyskany na podstawie rozprawy poświęconej problematyce inżynierii powierzchni.
 • Udział w zespołach eksperckich kształtujących rozwój środowiska naukowego w obszarze inżynierii powierzchni.
 • Znajomość problematyki aplikowania o projekty badawcze potwierdzona udziałem w zespołach eksperckich recenzujących projekty.
 • Wysoka ocena dotychczasowej pracy w postaci dyplomów, medali lub udokumentowanych nagród,
 • Znajomość języków polskiego i angielskiego. Preferowana znajomość innych języków, np. niemieckiego, rosyjskiego.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point).
 • Niekaralność.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie pracy sumiennie i starannie.
 • Przestrzeganie Kodeksu Pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, jak również przyjętych norm pracy i współżycia społecznego.
 • Przestrzeganie zarządzeń i instrukcji obowiązujących w Ł-ITEE, regulaminu Organizacyjnego Instytutu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych, wprowadzonych przez Dyrektora Instytutu.
 • Zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 • Dbanie o sprzęt będący na wyposażeniu komórki organizacyjnej oraz o mienie Ł-ITEE.
 • Realizowanie polityki jakości obowiązującej w Ł-ITEE.
 • Pozyskiwanie zleceń na prace naukowo-badawcze i rozwojowe oraz usługi badawcze w obszarze merytorycznym komórki organizacyjnej.
 • Nawiązanie kontaktów i podejmowanie współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi.
 • Pozyskiwanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych.
 • Udział w realizacji projektów badawczych realizowanych w Instytucie.
 • Aktywny udział w pracach naukowo-badawczych i wdrożeniowych realizowanych w komórce organizacyjnej.
 • Podejmowanie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 • Opracowywanie wniosków na projekty badawcze realizowane przez Instytut.
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczanie prac naukowo-badawczych zgodnie z obowiązującymi w Instytucie wymaganiami.
 • Prawidłowe i terminowe wykonywanie prac zleconych przez przełożonego.
 • Dbałość o prawidłowe wykorzystywanie urządzeń technicznych, aparatury, sprzętu i narzędzi.
 • Ustawiczny rozwój kwalifikacji zawodowych i wzbogacanie dorobku badawczego i naukowego.
 • Odbywanie badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi w Instytucie wymaganiami.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia;
 • System premiowy związany z pozyskiwaniem zamówień i projektów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego;
 • Realizację innowacyjnych prac badawczych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Kopia dyplomu doktorskiego,
 • Zwięzłe przedstawienie osiągnięć naukowych, wdrożeniowych, organizacyjnych,
 • Inne dokumenty, np. potwierdzające kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 18.10.2021 r.

W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.22.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych.

 

.....................................................................................

 (Data i czytelny podpis kandydata)

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe