mail  
   

Aktualności

Radom, dn 19.10.2021

  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej
i Zarządzania Innowacjami

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy:
umowa o pracę
Wymiar etatu:
pełny etat

 

Opis stanowiska:

 • Kierowanie Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami (CBEZiZI).
 • Kierowanie i/lub nadzorowanie prac Grupy Badawczej Rozwoju Edukacji Zawodowej CBEZiZI, w tym kierowanie i/lub nadzorowanie prac Zespołu ds. Zewnętrznego Zapewnienia Jakości Kwalifikacji Rynkowych funkcjonującego zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
 • Pozyskiwanie i udział w projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych (krajowych, regionalnych i mi międzynarodowych), także jako kierownik, związanych z profilem działalności CBEZiZI.
 • Prowadzenie dokumentacji formalnej i finansowej prac realizowanych w CBEZiZI.
 • Wspomaganie oraz rozwój kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych – swoich i podległych pracowników.
 • Wzbogacanie dorobku twórczego CBEZiZI w obszarze pedagogiki pracy, andragogiki, rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania behawioralnego i zarzadzania innowacjami.
 • Budowanie sieci współpracy z administracją rządowa i samorządową, szkołami wyższymi i branżowymi,  otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz uczestniczenie w konsultacjach nowych regulacji prawnych w obszarze działalności CBEZiZI.
 • Wprowadzanie do praktyki edukacji formalnej, pozaformalnej i rynku pracy wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w CBEZiZI oraz świadczenie komercyjnych usług zewnętrznych z tym związanych.
 • Wdrażanie wspomaganych komputerowo metod i urządzeń przeznaczonych do badań potrzeb rozwoju zasobów ludzkich oraz prognozowania rozwoju kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych.
 • Nawiązanie kontaktów i podejmowanie współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 • Aktywny udział w otoczeniu naukowym (recenzowanie artykułów, udział w zespołach eksperckich recenzujących projekty badawcze, udział w radach konsultacyjno-doradczych organizacji krajowych i międzynarodowych).
 • Upowszechnianie osiągnięć nauki oraz wspomaganie rozwoju czasopisma naukowego „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”.
 • Akceptowanie faktur pod względem merytorycznym – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym - dotyczących zadań realizowanych w CBEZiZI.
 • Delegowanie podległych pracowników na wyjazdy służbowe.
 • Wnioskowanie w zakresie przyjmowania, zwalniania, nagradzania i karania podległych pracowników.
 • Opieka naukowa nad młodą kadrą.
 • Informacje o działalności Ł-ITEE w obszarze badań edukacji zawodowej i zarządzania innowacjami zamieszczone są pod adresem: 

http://wwwold.itee.radom.pl/index.php/pl/ksztalcenie-doskonalenie-zawodowe?layout=blog  oraz https://www.itee.radom.pl/index.php/innowacyjnosc-i-transfer-wiedzy

oraz https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/

Wymagania:

 • Co najmniej 10. letni staż badawczy oraz potwierdzone dorobkiem naukowym i wdrożeniowym kwalifikacje w obszarze problematyki edukacji zawodowej, w tym:
 • autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach z listy MEiN i/lub JCR, ERIH+,
 • promotorstwo lub promotorstwo pomocnicze w przewodach doktorskich,
 • autorstwo/współautorstwo publikacji książkowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • udział w międzynarodowych i krajowych kongresach, konferencjach i seminariach związany z wygłoszeniem referatu i udział w panelach dyskusyjnych,
 • udział w zagranicznych wizytach studyjnych i/lub stażach naukowych,
 • udział w projektach krajowych i międzynarodowych,
 • kierowanie projektami badawczymi, pozyskanymi na drodze konkursowej i zamówień publicznych,
 • kierowanie interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi i projektowanymi,
 • umiejętność prowadzenia eksperymentów naukowych i stosowania metod badawczych właściwych dla nauk społecznych i/lub nauki o zarządzaniu,
 • doświadczenie i dorobek w naukowo-metodycznym wspomaganiu edukacji zawodowej i rynku pracy, rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania behawioralnego i zarzadzania innowacjami.
 • znajomość problematyki funkcjonowania podmiotów zewnętrznego zapewnia jakości i świadczenia usług na rzecz ministrów właściwych dla kwalifikacji rynkowych,
 • autorstwo/współautorstwo wdrożonych rozwiązań programowych i metodycznych w obszarze działalności CBEZiZI.
 • doświadczenie we współpracy za organizacjami branżowymi, stowarzyszeniami zawodowymi, pracodawcami oraz uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi w kraju i za granicą.
 • Co najmniej stopień doktora uzyskany na podstawie rozprawy poświęconej problematyce kształcenia wykwalikowanych pracowników i/lub rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarzadzania innowacjami i zarządzania behawioralnego w innowacyjności.
 • Znajomość problematyki aplikowania o projekty badawcze potwierdzona udziałem w zespołach eksperckich recenzujących projekty.
 • Doświadczenie w diagnozowaniu zapotrzebowania na nowe umiejętności i kwalifikacje rynkowe w obszarze zawansowanych technologii przemysłowych.
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań zawodoznawczych potwierdzone kierowaniem projektami B+R związanymi z opracowywaniem nowych zasobów wiedzy o zawodach funkcjonujących na rynku pracy wdrożonych przez publiczne służby zatrudnienia i/lub dotyczących rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania behawioralnego i zarzadzania innowacjami.
 • Wysoka ocena dotychczasowej pracy w postaci dyplomów, certyfikatów, medali, odznaczeń lub udokumentowanych nagród i wyróżnień.
 • Znajomość języków polskiego i angielskiego; wskazana znajomość innych języków (e.g. niemieckiego czy rosyjskiego).
 • Biegła znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz  platform do komunikacji zdalnej np. MS Teams, Zoom, SKYPE.
 • Niekaralność.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie pracy sumiennie i starannie.
 • Przestrzeganie Kodeksu Pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, jak również przyjętych norm pracy i współżycia społecznego.
 • Przestrzeganie zarządzeń i instrukcji obowiązujących w Ł-ITEE, regulaminu Organizacyjnego Instytutu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych, wprowadzonych przez Dyrektora Instytutu.
 • Zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 • Dbanie o sprzęt będący na wyposażeniu komórki organizacyjnej oraz o mienie Ł-ITEE.
 • Realizowanie polityki jakości obowiązującej w Ł-ITEE.
 • Pozyskiwanie zleceń na prace naukowo-badawcze i rozwojowe oraz usługi badawcze w obszarze merytorycznym komórki organizacyjnej.
 • Nawiązanie kontaktów i podejmowanie współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi.
 • Pozyskiwanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych.
 • Udział w realizacji projektów badawczych realizowanych w Instytucie.
 • Aktywny udział w pracach naukowo-badawczych i wdrożeniowych realizowanych w komórce organizacyjnej.
 • Podejmowanie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 • Opracowywanie wniosków na projekty badawcze realizowane przez Instytut.
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczanie prac naukowo-badawczych zgodnie z obowiązującymi w Instytucie wymaganiami.
 • Prawidłowe i terminowe wykonywanie prac zleconych przez przełożonego.
 • Dbałość o prawidłowe wykorzystywanie urządzeń technicznych, aparatury, sprzętu i narzędzi.
 • Ustawiczny rozwój kwalifikacji zawodowych i wzbogacanie dorobku badawczego i naukowego.
 • Odbywanie badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi w Instytucie wymaganiami.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia;
 • System premiowy związany z pozyskiwaniem zamówień i projektów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego;
 • Realizację innowacyjnych prac badawczych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Kopia dyplomu doktorskiego,
 • Inne dokumenty, np. potwierdzające kwalifikacje i osiągnięcia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 2 listopada 2021 r.

W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.26.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych.

 

.....................................................................................

 (Data i czytelny podpis kandydat

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe