mail  
   

Aktualności

  

Dyrektor
Dr inż. Jakub Gadek

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał na tym samym wydziale. Studia MBA ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwent Akademii Menedżerów Nauki organizowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Karierę zawodową rozpoczął jako asystent w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej. Pracował na stanowisku wykładowcy w Katedrze Teleinformatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi oraz na stanowisku dziekana Wydziału Zamiejscowego we Włocławku tej uczelni.

Zarządzał wieloma zespołami projektowymi. Pracował na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie. Reprezentował NCN na arenie międzynarodowej uczestnicząc w wielu konsorcjach typu ERA - NET. Był członkiem grupy roboczej Science Europe „Research Careers Working Group” gdzie współuczestniczył w tworzeniu europejskiej polityki naukowej. Był zastępcą dyrektora Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki.

Jest członkiem Rady Naukowej NASK Państwowego Instytutu Badawczego oraz ekspertem Komisji Europejskiej, NCBR, CPPC, PARP oraz kilku Regionalnych Programów Operacyjnych.

 


 

dr hab. inż. Andrzej Zbrowski
z-ca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz - Instytucie Technologii Eksploatacji

Absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (1993), doktorat uzyskał w roku 2000 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, a tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej w roku 2016. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu projektowania wspomaganego komputerowo na Politechnice Warszawskiej (1995).

Od początku kariery zawodowej w 1993 roku związany z Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, gdzie rozpoczynał pracę jako konstruktor i kolejno na stanowiskach: specjalista badawczo-techniczny, adiunkt, profesor Instytutu, kierownik Zakładu Doświadczalnego i kierownik Zakładu Konstrukcji Prototypów. Od 1 kwietnia 2020 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. badawczych.

W swojej aktywności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na innowacyjne systemy techniczne, dr hab. inż. Andrzej Zbrowski zajmuje się w szczególności problematyką budowy urządzeń mechatronicznych, w tym aparatury badawczo-testowej oraz zawansowanych urządzeń technologicznych i procesowych. Tematykę prowadzonych prac determinują zagadnienia dotyczące projektowania, badania i wdrażania prototypów stosowanych w badaniach naukowych, procesach technologicznych oraz systemach wspomagających bezpieczną eksploatację obiektów technicznych. Był kierownikiem i wykonawcą pozyskiwanych na drodze konkursowej ponad 70 projektów badawczo-rozwojowych, których skomercjalizowane wyniki przyniosły wymierne korzyści wdrożeniowe w przedsiębiorstwach. Kilkukrotnie koordynował prace B+R w ramach spójnych tematycznie problemowych grup badawczych w dużych projektach strategicznych i inwestycyjnych, kluczowych dla dotychczasowej działalności Instytutu, jak m.in.: Program Strategiczny „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” w ramach POIG; Program Inwestycyjny „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego; Program Inwestycyjny „Centrum Prototypowania ITeE” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Efektem tej działalności jest autorstwo lub współautorstwo 150 przyznanych patentów, ponad 360 publikacji w czasopismach, a także ponad 100 ekspertyz, opinii technicznych i recenzji. Unikatowe, innowacyjne rozwiązania maszyn i urządzeń opracowane pod kierunkiem i z udziałem dr. hab. inż. Andrzeja Zbrowskiego zdobyły kilkadziesiąt nagród na krajowych i międzynarodowych targach oraz wystawach wynalazków i osiągnięć naukowo-technicznych, a także wiele nagród i odznaczeń władz państwowych i stowarzyszeń, za osiągnięcia wynalazcze.

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe