mail  
   

Aktualności

Radom, dn 20.09.2021

  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Centrum Tribologii

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy:
umowa o pracę
Wymiar etatu:
pełny etat

 

Opis stanowiska:

 • Kierowanie Centrum Tribologii (CT).
 • Kierowanie i/lub nadzorowanie prac Grupy Badawczej Tarcia, Zużywania i Smarowania w ramach CT.
 • Kierowanie i/lub nadzorowanie prac Laboratorium Badań Tribologicznych w ramach CT, w tym laboratorium akredytowanego przez PCA.
 • Pozyskiwanie i udział w projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, także jako kierownik.
 • Prowadzenie dokumentacji formalnej i finansowej prac realizowanych w CT.
 • Rozwój kwalifikacji zawodowych – swoich i podległych pracowników.
 • Wzbogacanie dorobku badawczo-naukowego.
 • Wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym pozyskiwanie klientów.
 • Wdrażanie wspomaganych komputerowo metod i urządzeń przeznaczonych do badań tarcia, zużycia i smarowania.
 • Nawiązanie kontaktów i podejmowanie współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 • Aktywny udział w otoczeniu naukowym (recenzowanie artykułów, udział w zespołach eksperckich recenzujących projekty badawcze).
 • Upowszechnianie osiągnięć nauki.
 • Akceptowanie faktur pod względem merytorycznym – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym - dotyczących zadań realizowanych w CT.
 • Delegowanie podległych pracowników na wyjazdy służbowe.
 • Wnioskowanie w zakresie przyjmowania, zwalniania, nagradzania i karania podległych pracowników.
 • Opieka naukowa nad młodą kadrą.
 • Informacje o działalności Ł-ITEE w obszarze tribologii zamieszczone są pod adresem: https://www.itee.radom.pl/index.php/trib oraz http://www.en.itee.radom.pl/index.php/tribology

Wymagania:

 • 5. letni staż badawczy oraz potwierdzone dorobkiem naukowym i wdrożeniowym kwalifikacje w obszarze problematyki tribologicznej, w tym:
 • autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach z listy JCR,
 • autorstwo/współautorstwo publikacji książkowych o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w międzynarodowych kongresach, konferencjach i sympozjach związany z wygłoszeniem referatu,
 • udział w zagranicznych stażach naukowych,
 • recenzowanie artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w projektach międzynarodowych,
 • kierowanie projektami badawczymi, pozyskanymi na drodze konkursowej,
 • kierowanie zespołami badawczymi,
 • umiejętność prowadzenia eksperymentów naukowych i obsługi tribologicznej aparatury badawczej,
 • znajomość zagadnień analizy powierzchni potwierdzona doświadczeniem w obsłudze aparatury analitycznej,
 • znajomość problematyki akredytowanych przez PCA laboratoriów badawczych i doświadczenie w kierowaniu takim laboratorium,
 • autorstwo/współautorstwo patentów lub zgłoszeń patentowych,
 • doświadczenie w działalności wdrożeniowej.
 • Co najmniej stopień doktora uzyskany na podstawie rozprawy poświęconej problematyce tribologicznej.
 • Znajomość problematyki aplikowania o projekty badawcze potwierdzona udziałem w zespołach eksperckich recenzujących projekty.
 • Doświadczenie w zakresie rozwoju urządzeń do badań tribologicznych potwierdzone kierowaniem projektami B+R związanymi z opracowywaniem tribotesterów, które zostały wdrożone w jednostkach zewnętrznych.
 • Wysoka ocena dotychczasowej pracy w postaci dyplomów, medali lub udokumentowanych nagród.
 • Biegła znajomość języków polskiego i angielskiego.
 • Biegła znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point).
 • Niekaralność.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie pracy sumiennie i starannie.
 • Przestrzeganie Kodeksu Pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, jak również przyjętych norm pracy i współżycia społecznego.
 • Przestrzeganie zarządzeń i instrukcji obowiązujących w Ł-ITEE, regulaminu Organizacyjnego Instytutu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych, wprowadzonych przez Dyrektora Instytutu.
 • Zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 • Dbanie o sprzęt będący na wyposażeniu komórki organizacyjnej oraz o mienie Ł-ITEE.
 • Realizowanie polityki jakości obowiązującej w Ł-ITEE.
 • Pozyskiwanie zleceń na prace naukowo-badawcze i rozwojowe oraz usługi badawcze w obszarze merytorycznym komórki organizacyjnej.
 • Nawiązanie kontaktów i podejmowanie współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi.
 • Pozyskiwanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych.
 • Udział w realizacji projektów badawczych realizowanych w Instytucie.
 • Aktywny udział w pracach naukowo-badawczych i wdrożeniowych realizowanych w komórce organizacyjnej.
 • Podejmowanie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 • Opracowywanie wniosków na projekty badawcze realizowane przez Instytut.
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczanie prac naukowo-badawczych zgodnie z obowiązującymi w Instytucie wymaganiami.
 • Prawidłowe i terminowe wykonywanie prac zleconych przez przełożonego.
 • Dbałość o prawidłowe wykorzystywanie urządzeń technicznych, aparatury, sprzętu i narzędzi.
 • Ustawiczny rozwój kwalifikacji zawodowych i wzbogacanie dorobku badawczego i naukowego.
 • Odbywanie badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi w Instytucie wymaganiami.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia;
 • System premiowy związany z pozyskiwaniem zamówień i projektów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego;
 • Realizację innowacyjnych prac badawczych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Kopia dyplomu doktorskiego,
 • Inne dokumenty, np. potwierdzające kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 4.10.2021 r.

W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.19.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych.

 

.....................................................................................

 (Data i czytelny podpis kandydata)

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe