mail  
   

Aktualności

Radom, dnia 20.05.2021

 

Zaproszenie do składania ofert

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OPRACOWANIA RECENZJI  MODELOWEGO PROGRAMU STAŻU UCZNIOWSKIEGO NA POZIOMIE KWALIFIKACJI TECHNIKA REALIZOWANEGO W INNOWACYJNYM ŚRODOWISKU PRACY DLA ZAWODÓW:

Technik elektronik, 311408

Technik automatyk, 311909

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”, projekt nr POWR.02.15.00-00-2004/20 pod nazwą "Opracowanie programów staży uczniowskich realizowanych w innowacyjnym środowisku pracy w branży elektroniczno-mechatronicznej".

 

 1. Termin wykonania zamówienia - Zamówienie musi być wykonane w terminie od 1 do 8 czerwca 2021 r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca, powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne w zawodach branży elektroniczno - mechatronicznej oraz:

doświadczenie zawodowe związane z branżą elektroniczno - mechatroniczną (minimum 5 letnie),

- opracował (w ostatnich dziesięciu latach) co najmniej dwie recenzje/opinie/konsultacje programu staży/ praktyk zawodowych, programu kształcenia praktycznego lub szkolenia zawodowego w zawodach branży elektroniczno-mechatronicznej,

- posiada doświadczenie w  realizacji projektów (w ostatnich 10 latach) związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z realizacją staży w przedsiębiorstwach, programu staży/ praktyk zawodowych, uczestnictwem w tworzeniu charakterystyk/profili kwalifikacyjnych, opisów: stanowisk pracy, standardów kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub innych form opisu informacji o zawodach warunkujących wykonywanie danego zawodu (np., Polska Rama Kwalifikacji, sektorowe ramy kwalifikacji i inne), a także świadczenie usług dotyczących opracowywania materiałów zawodoznawczych dla doradztwa i poradnictwa zawodowego); współpracuje z lokalnymi pracodawcami, stowarzyszeniami, agencjami zatrudnienia.

 1. Wymagania wobec wykonawców:

3.1   W ramach Projektu ta sama osoba nie może być recenzentem dla więcej niż 1 zawodu w ramach branży elektroniczno - mechatronicznej.

3.2   Recenzent nie może być jednocześnie ekspertem/konsultantem branżowym dla tego samego zawodu który recenzuje.

3.4. Oferty niespełniające choćby jednego z wymienionych warunków będą odrzucane.

 1. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wybranych oferentów do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań, warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wybierze jedną ofertę dla każdego zawodu z najniższą ceną. W przypadku dwóch ofert z taką samą ceną dla danego zawodu, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który skutecznie potwierdzi większe doświadczenie zawodowe.

 1. W ramach przedmiotu zamówienia, Recenzent, będzie zobowiązany do:
 • zrecenzowania projektu modelowego programu stażu uczniowskiego dla zawodu, w tym:
 • analizy projektu modelowego programu stażu uczniowskiego dla zawodu stanowiącym przedmiot recenzji,
 • przygotowania recenzji posługując się formularzem recenzji (plik MS Word) przygotowanym przez Zamawiającego,
 • przesłania do Zamawiającego opracowanego i podpisanego formularza recenzji w wersji:

- elektronicznej (skan dokumentu) – w terminie do 5 dni roboczych od daty wysłania Recenzentowi przez Zamawiającego na wskazany przez Recenzenta adres poczty e-mail projektu modelowego programu stażu uczniowskiego dla zawodu,

- dostarczenia papierowej (pisemnej i podpisanej przez Recenzenta) projektu modelowego programu stażu uczniowskiego dla zawodu – w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty wysłania Recenzentowi przez Zamawiającego na wskazany przez Recenzenta adres poczty e-mail,

 • informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych zagadnieniach istotnych dla opracowania recenzji, także na wniosek Zamawiającego;
 • komunikowania się z członkami zespołu autorskiego (w trybie stacjonarnym i/lub na odległość), w tym z ekspertem merytorycznym dla danego zawodu w kwestiach merytorycznych i problemowych wskazanych w recenzji, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 • w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, przeniesienia na rzecz Zamawiającego wyłącznych autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”), na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017. 880 tj. z późn. zm).
 1. Maksymalne wynagrodzenie brutto recenzenta (dla 1 zawodu): 3000,00 zł.
 2. Oferty proszę składać na załączonym formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1) oraz dołączyć swoje CV prezentujące doświadczenie zawodowe.

8 Miejsce i termin składania ofert

Ofertę (skan z podpisem) proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27  maja 2021 r.

 

Załączniki:

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe