Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko naukowe
w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu

  Dyrektor
Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu

na podstawie § 10 Statutu Instytutu
ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Mechatroniki

 Kandydaci na stanowisko naukowe profesora nadzwyczajnego powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w jednej z dyscyplin:
  1. automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  2. informatyka;
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie praktycznej realizacji elektronicznych i optoelektronicznych systemów pomiarowych i systemów teleinformatycznych;
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie metod przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych;
 • znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania języków programowania C, C++, NI LabView;
 • posiadanie minimum pięciu recenzowanych publikacji naukowych w dyscyplinie, której dotyczy konkurs;
 • prowadzenie aktywnej działalności naukowej w okresie ostatnich dwóch oraz posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania systemów teleinformatycznych, elektronicznych i optoelektronicznych systemów pomiarowych, udokumentowanego całokształtem dorobku naukowego;
 • kierowanie i udział w realizacji  krajowych lub międzynarodowych projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych;
 • posiadanie predyspozycji do pracy naukowej potwierdzonych dotychczasowym dorobkiem opisanym w krótkim autoreferacie (do 5 stron);
 • wykazanie się znajomością przynajmniej jednego języka obcego, uznawanego za język międzynarodowy;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przeprowadzenie prezentacji własnych osiągnięć naukowych na seminarium instytutowym w ITeE-PIB;

Podania wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać w Dziale Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, ul. K.Pułaskiego 6/10, pok. B.208, w terminie do dnia 31 października 2018 roku.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na stanowisko pracownika naukowego w ITeE-PIB
  (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 ogłoszenia);
 2. Oświadczenie o niekaralności
  (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 ogłoszenia);
 3. Kopia dyplomu doktora habilitowanego.
 4. Certyfikaty, zaświadczenia, opinie.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 listopada 2018 roku.

Dyrektor ITeE-PIB w Radomiu

 

 


 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo ITeE - PIB

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


  

akredytowana iob logo