mail en
   

Aktualności

Radom, dn. 10.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe na:

na wykonanie zdjęć: systemów technologicznych, specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej i specjalistycznej aparatury pomiarowej
w
Centrum Prototypowania w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji

 1. ZAMAWIAJĄCY Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Technologii Eksploatacji, 26-600 Radom,
  Pułaskiego 6/ 10. NIP 796-003-58-05, REGON 001238212
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zdjęć systemów technologicznych, aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej powstałej w ramach projektu pn. Utworzenie Centrum Prototypowania w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu (wniosek nr RPMA.01.01.00-14-8250/17) finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Całość przedmiotu oferty dot. wykonania 4 ujęć każdego z około 45 obiektów.
Wykonanie fotografii będzie podzielone na kilka etapów.

Zadaniem wykonawcy będzie:

 • wykonanie zdjęć i korekcja graficzna oraz przekazanie ich Zamawiającemu. Zdjęcia powinny charakteryzować się wysoką jakością dokumentalną oraz muszą być wykonane w technice cyfrowej. Wykonane zdjęcia będą wykorzystane celach promocyjnych na stronie internetowej projektu.
 • Zapewnienie profesjonalnego sprzętu fotograficznego do każdej sesji zdjęciowej oraz innych akcesoriów fotograficznych, jeśli będą konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia
 • Dostarczenie Zamawiającemu końcowych zdjęć na nośniku elektronicznym w postaci plików TIFF lub JPEG w rozdzielczości (co najmniej / minimalnej) 3960 x 2640
 1. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU OFERTY Realizacja zapytania ofertowego rozpocznie się od dnia 17 czerwca 2019 r.
 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT Oferent musi złożyć ofertę zawierającą wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. WARUNKI PŁATNOŚCI Płatność z tytułu wykonania usługi będzie zrealizowana przelewem na konto wykonawcy, na podstawie Umowy.
 4. KRYTERIA OCENY OFERTY Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium ceny.
 • TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji (ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom) do dnia 17.06.2019 r. Oferta musi zostać własnoręcznie podpisana oraz zawierać datę sporządzenia.

 https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/zapytania-ofertowe/zapytania
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  

 


Dane osobowe