mail en
   

Aktualności

Radom, dn. 16.09.2019 r.

 

Dyrektor Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu ul. Pułaskiego 6/10 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu Instytutu w Zakładzie Doświadczalnym. Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń ma formę publicznego przetargu ustnego [ licytacji ].

 

 1. Maszyny i urządzenia przeznaczone do sprzedaży:

 

Lp

Nazwa/typ

Rok prod.

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość postąpienia

Wadium

1

Frezarka narzędziowa X8126B

1987

5000

100

1000

2

Elektrodrążarka wgłębna Charmilles Roboform 31 -niesprawna

1999

25000

500

2000

3

Elektrodrążarka drutowa Sodick AQ325L

2002

50000

500

4000

4

Wiertarko-wytaczarka 2D450

1971

10500 

200

1000

5

Tokarka CNC TAE-25N

1995

25000

500

2000

 

 

 

Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których w momencie zakupu zostanie doliczony podatek VAT.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w odpowiedniej wysokości. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 71 1240 5703 1111 0000 4900 0081, PEKAO S.A. w terminie do dnia 27.09.2019 r, lub w kasie w Radomiu ul. Pułaskiego 6/10 w terminie do dnia 30.09.2019 r. do godziny 1130. Jako tytuł wpłaty należy wpisać przetarg i numer/numery pozycji którą/e zainteresowany zamierza licytować. Zainteresowani udziałem w licytacji więcej niż 1 pozycji winni wpłacić wadium w wysokości stanowiącej sumę wadium za poszczególne pozycje.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2019r o godzinie 1200 w siedzibie Instytutu w Radomiu ul. Pułaskiego 6/10.
 3. Przed otwarciem przetargu uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych upoważnienie do reprezentowania firmy w tym przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia maszyny. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od nabycia maszyny i nie wpłacenia ceny nabycia w wyznaczonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.
 5. Nabywca maszyny jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Zakupione maszyny należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych prac związanych z demontażem, załadunkiem i transportem nabytych maszyn ponosi nabywca.
 8. Sprzedający oznajmia, że maszyny są wolne od wad prawnych, są używane, nie posiadają gwarancji oraz sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne ukryte.
 9. Przeznaczone do sprzedaży maszyny można oglądać w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w dniu 13.09.2019r od godz. 800 do godz. 1500 oraz w dniu przetargu od godz. od 800.
 10. Dyrektor Instytutu zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny. W tym przypadku wpłacone wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi.

 

 

Załączone pliki: 

1. Ogłoszenie o przetargu

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe