mail en
   

Aktualności

 Radom, dn. 16.09.2019 r.

Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu poszukuje kandydata na pracownika w Zakładzie Doświadczalnym.  

Operator programista CNC - Tokarz 

Miejsce pracy: Radom

 Opis stanowiska:

 • Produkcja jednostkowa lub małoseryjna;
 • Samodzielne wykonywanie części według rysunku technicznego na tokarce CNC (wieloosiowa z możliwością frezowania; sterowanie Sinumerik Operate), w odpowiednim czasie oraz ich wykończenie ślusarskie;
 • Pisanie programu obróbczego / analiza i ewentualna korekta dostarczanego programu obróbczego;
 • Prawidłowy dobór narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanej pracy;
 • Pomiar wykonanych detali przy użyciu podstawowych narzędzi pomiarowych;
 • Uzupełnianie dokumentacji technologicznej / produkcyjnej;
 • Pracekonserwacyjne i przygotowawcze przy powierzonej obrabiarce;

Wymagania:

 • Doświadczenie przy obróbce metali;
 • Praktyczna znajomość obsługi tokarek CNC;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Umiejętność pisania programów w G-kodach i w dialogu otwartym;
 • Umiejętność doboru narzędzi skrawających i ich pomiar;
 • Umiejętność definiowania baz obróbkowych;
 • Umiejętność doboru parametrów skrawania;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi;
 • Mile widziana znajomość programów CAD/CAM;
 • Pracowitość, sumienność, odpowiedzialność, dokładność;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolności manualne.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania konstrukcyjne;
 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia;
 • Ciekawe wyzwania zawodowe przy realizacji innowacyjnych projektów;
 • Gwarantowany urlop (lipiec-sierpień).

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie swojego CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując nr ref. NP.1100.7.2019 do 29.09.2019r.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 
26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

(Data i czytelny podpis kandydata do pracy)


 

 Prosimy o podpisanie poniższej klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

(REKRUTACJA)

Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE realizując obowiązek informacyjny informujemy, iż:

 

DEFINICJE I SKRÓTY UŻYTE W KLAUZULI INFORMACYJNEJ OZNACZAJĄ:

 1. Instytut – Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. K. Pułaskiego 6/10, KRS 0000043623, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.
  o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2019.534), będącym Instytutem tej Sieci działający na podstawie dotychczasowego wpisu do KRS; będący administratorem Pani/Pana danych osobowych;
 2. Dane osobowe (dane) - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców - przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; przy czym przez sformułowanie, „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 4. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Profilowanie - przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się:
 6. RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 7. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

Zasady przekazania danych osobowych:

 1. nie ma Pani/Pan obowiązku uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym,
 2. niepodanie danych, niezłożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie wykluczeniem z procesu rekrutacji (aplikacja nie będzie rozpatrywana).

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH I INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Instytut Technologii Eksploatacji, zwany dalej Instytutem.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INFORMACJE O POBIERANYCH/GROMADZONYCH DANYCH:

1. Cel przetwarzania:

 1. przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jej zakończenia,
 2. rejestracja Pani/Pana wizyty w naszej siedzibie, jeżeli zostanie Pani/Pan zostanie zaproszony/zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną.

2. Dane osobowe są przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w zakresie szerszym niż określony w przepisach (tj. danych innych niż wskazane w art. 22¹ Kodeksu pracy)oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę;
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych);
 3. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w zakresie danych podanych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy);
 4. 6 ust. 1 lit. f RODO - podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora - obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana (źródło pochodzenia danych osobowych: dane zostały przekazane przez osoby, których dane są przetwarzane).

Kategorie danych osobowych: kandydaci do   pracy.

3. Zakres danych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego określony został w 221 Kodeksu pracy.

4. Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania: Instytut może zawrzeć umowy powierzenia:

 1. z osobami podmiotami trzecimi, które będą zaangażowane są w proces rekrutacyjny,
 2. z dostawcami usług zaopatrujących Instytut w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie (w szczególności dostawcami usług teleinformatycznych, dostawcami sprzętu, firmami kurierskimi/ pocztowymi).

5.Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją: organ nadzoru, Policja, sądy, prokuratura, ABW, CBA oraz inne publicznoprawne organy kontroli.

6.Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub     w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO - nie dotyczy.

7.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu: dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji - dokumenty są niszczone w terminie 1 miesiąca       od dnia zakończenia procesu rekrutacji; dane osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji przechowywane są zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przechowywania akt osobowych.

8.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania - nie dotyczy.

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o pracę (dotyczy tylko tych danych osobowych, których przyszły Pracodawca może żądać tj. danych wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy)     konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy o pracę.     

10. Informujemy, że siedziba Instytutu objęta jest monitoringiem wizyjnym.

POUCZENIE O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE:

1.Posiada Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres: Sieć Badawcze ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO

2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez administratora danych osobowych lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 

 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH – KODEKS PRACY:

 Art. 221 [Udostępnienie pracodawcy danych osobowych]

§1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1)  imię (imiona) i nazwisko;

2)  datę urodzenia;

3)  dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4)  wykształcenie;

5)  kwalifikacje zawodowe;

6)  przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

1)  adres zamieszkania;

2)  numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)  inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

4)  wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5)  numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

§4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

§5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

 

 Art. 221a [Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych]

 • 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 22 1 § 1 i 3 , z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
 • 2. Brak zgody, o której mowa w § 1, lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.
 • 3. Przetwarzanie, o którym mowa w § 1, dotyczy danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika na wniosek pracodawcy lub danych osobowych przekazanych pracodawcy z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.

 

Jeżeli Pani/Pan zamieszcza w CV i/lub liście motywacyjnym (lub innym dokumencie) dane osobowe inne niż wskazane w art. 22¹ Kodeksu pracy, prosimy o podpisanie poniższego oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych*:

 

*Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko *lub w przyszłych rekrutacjach na to stanowisko.

      ..................................................................................

                                                                      *(Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji

 

 .......................................................................................

(Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  

 


Dane osobowe