mail  
   

Aktualności

 

Aktualne oferty pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji:

  

Dyrektor Centrum Tribologii

 
 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy:
umowa o pracę
Wymiar etatu:
pełny etat

 

Opis stanowiska:

 • Kierowanie Centrum Tribologii (CT).
 • Kierowanie i/lub nadzorowanie prac Grupy Badawczej Tarcia, Zużywania i Smarowania w ramach CT.
 • Kierowanie i/lub nadzorowanie prac Laboratorium Badań Tribologicznych w ramach CT, w tym laboratorium akredytowanego przez PCA.
 • Pozyskiwanie i udział w projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, także jako kierownik.
 • Prowadzenie dokumentacji formalnej i finansowej prac realizowanych w CT.
 • Rozwój kwalifikacji zawodowych – swoich i podległych pracowników.
 • Wzbogacanie dorobku badawczo-naukowego.
 • Wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym pozyskiwanie klientów.
 • Wdrażanie wspomaganych komputerowo metod i urządzeń przeznaczonych do badań tarcia, zużycia i smarowania.
 • Nawiązanie kontaktów i podejmowanie współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 • Aktywny udział w otoczeniu naukowym (recenzowanie artykułów, udział w zespołach eksperckich recenzujących projekty badawcze).
 • Upowszechnianie osiągnięć nauki.
 • Akceptowanie faktur pod względem merytorycznym – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym - dotyczących zadań realizowanych w CT.
 • Delegowanie podległych pracowników na wyjazdy służbowe.
 • Wnioskowanie w zakresie przyjmowania, zwalniania, nagradzania i karania podległych pracowników.
 • Opieka naukowa nad młodą kadrą.
 • Informacje o działalności Ł-ITEE w obszarze tribologii zamieszczone są pod adresem: https://www.itee.radom.pl/index.php/trib oraz http://www.en.itee.radom.pl/index.php/tribology

Wymagania:

 • 5. letni staż badawczy oraz potwierdzone dorobkiem naukowym i wdrożeniowym kwalifikacje w obszarze problematyki tribologicznej, w tym:
 • autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach z listy JCR,
 • autorstwo/współautorstwo publikacji książkowych o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w międzynarodowych kongresach, konferencjach i sympozjach związany z wygłoszeniem referatu,
 • udział w zagranicznych stażach naukowych,
 • recenzowanie artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w projektach międzynarodowych,
 • kierowanie projektami badawczymi, pozyskanymi na drodze konkursowej,
 • kierowanie zespołami badawczymi,
 • umiejętność prowadzenia eksperymentów naukowych i obsługi tribologicznej aparatury badawczej,
 • znajomość zagadnień analizy powierzchni potwierdzona doświadczeniem w obsłudze aparatury analitycznej,
 • znajomość problematyki akredytowanych przez PCA laboratoriów badawczych i doświadczenie w kierowaniu takim laboratorium,
 • autorstwo/współautorstwo patentów lub zgłoszeń patentowych,
 • doświadczenie w działalności wdrożeniowej.
 • Co najmniej stopień doktora uzyskany na podstawie rozprawy poświęconej problematyce tribologicznej.
 • Znajomość problematyki aplikowania o projekty badawcze potwierdzona udziałem w zespołach eksperckich recenzujących projekty.
 • Doświadczenie w zakresie rozwoju urządzeń do badań tribologicznych potwierdzone kierowaniem projektami B+R związanymi z opracowywaniem tribotesterów, które zostały wdrożone w jednostkach zewnętrznych.
 • Wysoka ocena dotychczasowej pracy w postaci dyplomów, medali lub udokumentowanych nagród.
 • Biegła znajomość języków polskiego i angielskiego.
 • Biegła znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point).
 • Niekaralność.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie pracy sumiennie i starannie.
 • Przestrzeganie Kodeksu Pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, jak również przyjętych norm pracy i współżycia społecznego.
 • Przestrzeganie zarządzeń i instrukcji obowiązujących w Ł-ITEE, regulaminu Organizacyjnego Instytutu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych, wprowadzonych przez Dyrektora Instytutu.
 • Zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 • Dbanie o sprzęt będący na wyposażeniu komórki organizacyjnej oraz o mienie Ł-ITEE.
 • Realizowanie polityki jakości obowiązującej w Ł-ITEE.
 • Pozyskiwanie zleceń na prace naukowo-badawcze i rozwojowe oraz usługi badawcze w obszarze merytorycznym komórki organizacyjnej.
 • Nawiązanie kontaktów i podejmowanie współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi.
 • Pozyskiwanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych.
 • Udział w realizacji projektów badawczych realizowanych w Instytucie.
 • Aktywny udział w pracach naukowo-badawczych i wdrożeniowych realizowanych w komórce organizacyjnej.
 • Podejmowanie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 • Opracowywanie wniosków na projekty badawcze realizowane przez Instytut.
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczanie prac naukowo-badawczych zgodnie z obowiązującymi w Instytucie wymaganiami.
 • Prawidłowe i terminowe wykonywanie prac zleconych przez przełożonego.
 • Dbałość o prawidłowe wykorzystywanie urządzeń technicznych, aparatury, sprzętu i narzędzi.
 • Ustawiczny rozwój kwalifikacji zawodowych i wzbogacanie dorobku badawczego i naukowego.
 • Odbywanie badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi w Instytucie wymaganiami.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia;
 • System premiowy związany z pozyskiwaniem zamówień i projektów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego;
 • Realizację innowacyjnych prac badawczych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Kopia dyplomu doktorskiego,
 • Inne dokumenty, np. potwierdzające kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 4.10.2021 r.

W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.19.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych.

 

.....................................................................................

 (Data i czytelny podpis kandydata)

 

Specjalista konstruktor w Grupie Badawczej Konstrukcji Prototypów

 
 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

 

Opis stanowiska:

 • Projektowanie konstrukcji maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno-badawczej;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej (konstrukcyjnej, instrukcji, DTR oraz oceny ryzyka projektowanych maszyn);
 • Obsługa programów komputerowych wspomagających projektowanie (Autodesk Inventor, AutoCad);
 • Nadzór autorski nad wykonawstwem w procesie wytwarzania opracowanych konstrukcji;
 • Opracowywanie materiałów merytorycznych niezbędnych do uzyskania prawa; własności intelektualnej (zgłoszeń patentowych) dotyczących rozwiązań technicznych;
 • Opracowywanie merytoryczne raportów i sprawozdań z prac badawczo-rozwojowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne - preferowane kierunki to: mechanika, budowa maszyn, systemy CAD/CAE;
 • Doświadczenie w projektowaniu maszyn i urządzeń;
 • Praktyczna znajomość angielskiego lub niemieckiego;
 • Umiejętność projektowania w środowisku Autodesk Inventor i AutoCad.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Umiejętność obsługi Microsoft Office (Word, Excel) przygotowania prezentacji w programie Power Point;
 • Stopień naukowy doktora.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia;
 • System premiowy związany z pozyskiwaniem zamówień;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego;
 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania konstrukcyjne;
 • Realizację innowacyjnych prac badawczych.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31.10.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.18.2021

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

Specjalista frezer maszyn CNC w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

 
 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

 

Opis stanowiska:

 • Produkcja jednostkowa lub małoseryjna;
 • Samodzielne wykonywanie części według rysunku technicznego na frezarkach CNC w odpowiednim czasie oraz ich wykończenie ślusarskie;
 • Prawidłowy dobór narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanej pracy;
 • Pomiar wykonanych detali przy użyciu podstawowych narzędzi pomiarowych;
 • Uzupełnianie dokumentacji technologicznej / produkcyjnej;
 • Prace konserwacyjne i przygotowawcze przy powierzonej obrabiarce;

Wymagania:

 • Doświadczenie przy obróbce metali min. 2 lata;
 • Praktyczna znajomość obsługi frezarek CNC ze sterowaniem Siemens, Heidenhain dla 5 osi;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Umiejętność doboru systemu mocowania przedmiotu obrabianego;
 • Umiejętność doboru narzędzi skrawających;
 • Umiejętność doboru parametrów skrawania;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi;
 • Mile widziana znajomość obsługi programu MasterCam;
 • Pracowitość, sumienność, odpowiedzialność, dokładność;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolności manualne.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania;
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę);
 • Przyjazną atmosferę oraz ciekawe środowisko pracy;
 • Samodzielną i rozwojową pracę;
 • Możliwości rozwoju zawodowego.

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15.10.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.17.2021

 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

Specjalista ds. prawnych

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

 

Opis stanowiska:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawnych, w tym wsparcie pracownika właściwego ds. zamówień publicznych w zakresie prowadzonych postępowań,
 • przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych, regulaminów, instrukcji, a także projektów umów
  i pełnomocnictw,
 • przygotowywanie oraz prowadzenie korespondencji z kontrahentami Instytutu, organami administracji publicznej oraz sądami,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów w Instytucie. 

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie (prawnicze, administracyjne, techniczne),
 • bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych,
 • dobra znajomość prawa cywilnego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego,
 • rzetelność i skrupulatność, samodzielność, dobra organizacja pracy,
 • zdolności organizacyjne,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • miłą atmosferę pracy,
 • elastyczny czas pracy w wymiarze 8 godzin dziennie w siedzibie Instytutu
 • możliwość rozwoju

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.09.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.16.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

Szlifierz/ślusarz w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie prac szlifierskich na maszynach konwencjonalnych do płaszczyzn, wałków otworów;
 • Samodzielne wykonywanie zleconych prac ślusarskich;
 • Prawidłowy dobór narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanej pracy;
 • Pomiar wykonanych detali przy użyciu podstawowych narzędzi pomiarowych;
 • Uzupełnianie dokumentacji technologicznej / produkcyjnej;
 • Montaż podzespołów.

Wymagania:

 • Dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami elektronarzędziami, pomiarowymi i ślusarskimi;
 • Pracowitość, sumienność, odpowiedzialność, dokładność;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolności manualne.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania;
 • Możliwość przyuczenia do pracy jako samodzielny szlifierz;
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę);
 • Przyjazną atmosferę oraz ciekawe środowisko pracy;
 • Samodzielną i rozwojową pracę;
 • Możliwości rozwoju zawodowego.

  

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.09.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.15.2021


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

 

 

Ślusarz/spawacz w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

 

 Opis stanowiska:

 • Przygotowanie konstrukcji do spawania;
 • Spawanie konstrukcji stalowych i z metali nieżelaznych;
 • Składanie w przyrządach spawalniczych elementów do spawania;
 • Czyszczenie detali po spawaniu;
 • Kontrola wizualna spoin oraz sprawdzenie zgodności wymiarów pospawanego elementu z rysunkiem;
 • Samodzielne wykonywanie zleconych prac ślusarskich;
 • Prawidłowy dobór narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywanej pracy;
 • Pomiar wykonanych detali przy użyciu podstawowych narzędzi pomiarowych;
 • Uzupełnianie dokumentacji technologicznej / produkcyjnej;
 • Montaż podzespołów.

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Umiejętność spawania metodą MIG/MAG/TIG potwierdzone certyfikatem lub książeczką spawalniczą;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami spawalniczymi, elektronarzędziami, pomiarowymi i ślusarskimi;
 • Pracowitość, sumienność, odpowiedzialność, dokładność;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolności manualne.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie realizującej prototypowe rozwiązania;
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę);
 • Przyjazną atmosferę oraz ciekawe środowisko pracy;
 • Samodzielną i rozwojową pracę;
 • Możliwości rozwoju zawodowego.

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.09.2021 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.14.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

 

 

Kierownik Grupy Badawczej Zarządzania Innowacjami

 

 Miejsce wykonywania pracy: Radom

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

 

 Opis stanowiska:

 • Inicjowanie przedsięwzięć badawczych w dziedzinie nauki społeczne, dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości, przede wszystkim w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
 • Realizacja prac badawczych i organizacyjnych w obszarze tematycznym: foresight, rozwój innowacji, przedsiębiorczość, transfer wiedzy i komercjalizacja.
 • Przygotowywanie wniosków projektowych oraz rozliczanie formalne, merytoryczne
  i finansowe realizowanych projektów.
 • Poszukiwanie partnerów współpracy oraz umacnianie sieci współpracy z krajowymi
  i zagranicznymi instytucjami badawczymi, szkoleniowymi, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji przedsięwzięć badawczych.
 • Koordynacja prac Grupy Badawczej Zarządzania Innowacjami w ramach Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki społeczne.
 • Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauki społeczne.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów badawczych finansowanych
  w ramach krajowych lub międzynarodowych programów badawczych.
 • Posiadanie predyspozycji do pracy naukowej potwierdzonych dotychczasowym dorobkiem.
 • Doświadczenie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami naukowymi
  i biznesowymi.
 • Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego, uznawanego za język międzynarodowy.

  Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Znajomość krajowych i/lub międzynarodowych programów badawczych.
 • Doświadczenie zdobyte w zagranicznych jednostkach badawczych lub przedsiębiorstwach
  (w ramach zatrudnienia, staży, wizyt studyjnych etc.).
 • Sukcesy w pozyskaniu projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i/lub międzynarodowych.
 • Doświadczenie w ocenie wniosków projektowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań w obszarze komercjalizacji wyników B+R.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Realizację innowacyjnych prac badawczych w międzynarodowym środowisku naukowym.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego.
 • Prawa autorskie.
 • System premii i nagród uznaniowych i jubileuszowych.
 • Benefity: np. pakiet socjalny.
 • Dofinansowanie składki na grupowe ubezpieczenie zdrowotne.

 Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Lista realizowanych projektów badawczych
 • Lista publikacji naukowych z ostatnich 10 lat

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 18.08.2021 r.
W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.13.2021

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe