mail  
   

Aktualności

 

 

Ośrodku Strategii Innowacyjnych i Programowania Rozwoju prace badawcze prowadzone są aktualnie w ramach następujących programów: 

 

  Program Horyzont 2020

  • Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020 (CIMULACT) – Konsultacje społeczne w zakresie tematyki Programu Horyzont 2020

Główny cel projektu stanowi uzyskanie wpływu na zakres badań prowadzonych w Europie, przede wszystkim w ramach programu Horyzont 2020, a także zakres badań krajowych, bazujących na rzeczywistych potrzebach i oczekiwaniach społecznych.

 Projekt opiera się na przekonaniu, że zbiorowa inteligencja społeczeństwa daje Europie przewagę konkurencyjną, a jej aktywacja przyczyni się do wzmocnienia znaczenia europejskiego systemu nauki i technologii. Poprzez zainicjowanie rzeczywistego dialogu obywateli, naukowców i polityków, możliwe jest opracowanie wizji i scenariuszy przyszłego pożądanego rozwoju, a także opracowanie rekomendacji dotyczących polityki i tematyki badawczej.

 


  INTERREG

  • Advancement of the economic and social innovation through the creation of the environment enabling business succession – Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw (ENTER-transfer)

Cel realizacji zadania stanowi zmniejszenie wskaźnika upadłości firm rodzinnych w regionie Europy Środkowej oraz zminimalizowanie znaczenia negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych, które mogą wpłynąć na upadłość firm rodzinnych.

 Projekt ENTER-transfer ma na celu ułatwienie sukcesji przedsiębiorstw na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne narzędzia i usługi, które usprawnią proces sukcesji przedsiębiorstw i pomogą w utrzymaniu firm rodzinnych. Ponadto zostanie utworzony portal kojarzeniowy dla firm, które poszukują sukcesorów, zestaw narzędzi wraz z praktycznymi wytycznymi zarówno dla firm poszukujących sukcesorów, jak i osób ubiegających się o sukcesję oraz strategie tworzenia korzystnych warunków dla sukcesji przedsiębiorstw.

 


 

Program MNiSW Dialog

  • Projekt „Horyzonty Przyszłości”

Celem projektu jest opracowanie modelu wsparcia metodyczno-dydaktycznego dla szkolnictwa wyższego w zakresie uzupełnienia i doskonalenia procesów kształcenia w obszarach analizy i antycypacji zmian i skutków zjawisk zachodzących w sferze naukowo-technologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy zmian na rynku pracy. Ukierunkowanie tematyczne projektu obejmuje analizę uwarunkowań rozwoju zawodów i kwalifikacji przyszłości poprzez implementację i adaptację nowoczesnych metod, w tym dedykowanej metodyki foresight i collective intelligence. Projekt powinien przyczynić się do szerszego wykorzystania nowych metod projekcji przyszłości, zarówno w ramach działalności naukowej jak i w praktyce gospodarczej, stanowiąc podstawę dla rekomendacji w zakresie kreowania polityki innowacyjnej, naukowej i dydaktyki szkoły wyższej.

 


 Program ERASMUS+

  •  Understanding and developing business models – Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych

Cel realizacji zadania stanowi identyfikacja kompetencji osób dorosłych w zakresie stosowania modeli biznesowych w przedsiębiorstwach w Polsce, Czechach, Włoszech, Słowenii i Grecji.

 W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona analiza stanu wiedzy z zakresu modeli biznesowych (wskazanie kluczowych elementów modeli biznesowych), a także analiza studiów przypadku modeli biznesowych stosowanych w firmach we wskazanych krajach

  

  • Becoming future-oriented entrepreneurs in universities and companies - Przedsiębiorcy przyszłości – oferta edukacyjna dla uczelni i firm

 Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości i umiejętności w zakresie studiów nad przyszłością (futures literacy) wśród studentów, kadry akademickiej oraz przedsiębiorców. Partnerzy konsorcjum opracują i wdrożą pilotażowo program szkolenia foresightowego online wśród przedstawicieli firm, studentów oraz kadry akademickiej w Polsce, we Włoszech w Hiszpanii oraz w Niemczech.

 Realizatorzy projektu dążą do zwiększenia poziomu stosowania podejścia i narzędzi foresightowych w objętych projektem krajach UE wśród grup docelowych projektu (studenci, kadra akademicka, przedsiębiorcy), poprzez dostarczenie innowacyjnych rozwiązań metodycznych, pedagogicznych i edukacyjnych. Założeniem realizatorów projektu jest dyfuzja wypracowanej oferty szkoleniowo-edukacyjnej w zakresie foresightu w innych krajach UE w przyszłości.

 

W ramach działalności statutowej w roku 2018, prowadzone jest przez pracowników zadanie badawcze Bariery innowacyjnych przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych w jednostkach badawczych

 

Cel jego realizacji stanowi wspomaganie procesu identyfikacji i ograniczenia siły oddziaływania barier utrudniających prowadzenie innowacyjnych przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych w jednostkach badawczych.

 

 

 

 

 

 
 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe