mail  
   

Aktualności

„Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla obszaru XI – e-materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej i leśnej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3018/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 72 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od 01.01.2021 do 31.08.2022 zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę ogrodniczą, rolno-hodowlaną oraz leśną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej: 11 674 080,00 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2022-08-31

Nazwa Beneficjenta:

  • CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner Wiodący
  • GroMar Sp. z o.o.– Partner 1
  • Eduexpert Sp. z o.o.– Partner 2
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu– Partner 3

 

 

 

 

 

Obszary działalności

 

 

 

Czasopismo Ł- ITeE 

 


pinf logo mini


 

 

 


 

biuletyn 2015 01


 


  

akredytowana iob logo

 

  


Dane osobowe